Biznes coaching

Coaching jest procesem edukacyjnym, dzięki któremu poprawia się funkcjonowanie organizacji w jakimś obszarze, uczy lepiej wykorzystywać swoje zasoby i możliwości. Zwiększa motywację i poprawia organizację pracy, a przez to rośnie produktywność. Podobnie jak w sporcie, z którego wywodzi się koncepcja coachingu, gdzie zawodnicy wraz ze swoim trenerem (ang. coach) wspólnie pracują nad optymalnym wykorzystaniem swoich możliwości i uzyskaniem jak najlepszych wyników indywidualnych oraz zespołowych w swojej dyscyplinie.

 

Dla kogo jest biznes coaching?

Coaching jest przydatny każdej organizacji, która stoi przed wyzwaniem (rozwój, zmiana organizacyjna, nowe możliwości, itp.), lub doświadcza problemów (organizacyjnych, komunikacyjnych, braku efektywności funkcjonowania) a także, chce udoskonalać swoją kulturę organizacyjną.
Na przykład:

 • odnajdywanie i/lub opracowywanie drogi rozwoju organizacji,
 • odkrywanie nowych możliwości,
 • poprawa relacji i komunikacji wewnątrz organizacji,
 • rozwój kadr (motywowanie, usamodzielnianie, rozwijanie kreatywności),
 • zmiana nieefektywnych procesów,
 • usprawnianie działających procesów,
 • wdrażanie wszelkich zmian,
 • osiąganie wybranego celu,
 • i wiele innych.

Jakie korzyści płyną z coachingu?

Coaching uczy:

 • postawy pro-aktywnej pracowników (samodzielności i pełnego wykorzystania posiadanych możliwości i umiejętności),
 • wdrażania zmian w organizacji (planowanie→działanie→sprawdzanie efektów),
 • uczenia się (analizowania rzeczywistości i samodzielnego szukania rozwiązań),
 • poznawania siebie (emocji, wartości, przekonań),
 • znajdowania w sobie lub w otoczeniu, potrzebnych umiejętności i wiedzy (tzw. zasobów),
 • doceniania siebie, cieszenia się i czerpania siły ze swoich osiągnięć.

Oferta coachingu dla organizacji:

1. Executive coaching (dla liderów):

 • przechodzenie od wizji do działania,
 • rozwój przywództwa,
 • budowanie kadr,
 • motywowanie,
 • szukanie nowych rozwiązań,

2. Team coaching (dla zespołów):

 • action learning (integrowanie wiedzy zespołu, tzw. „uczenie wzajemne”),
 • burza mózgów,
 • budowanie i naprawa relacji wewnątrz zespołu,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • motywowanie,
 • wypracowywanie indywidualnych ścieżek prowadzących do osiągnięcia wspólnego celu,
 • ukazywanie odmiennych perspektyw, budowanie konsensusu,

3. Management coaching (zarządzanie coachingowe):

 • plan rozwoju managera,
 • komunikacja bez przemocy (NVC),
 • aktywne słuchanie,
 • analiza transakcyjna,
 • formułowanie celów (model SMART),
 • wdrażanie celów (model GROW),
 • doskonalenie procesów (model Kaizen),
 • delegowanie metodą kontraktowania (zawieranie paktów),

Jak przebiega coaching w organizacji?

Na proces składa się seria spotkań według przykładowego planu:
1. Bezpłatna konsultacja w zakresie potrzeb i możliwości oraz warunków współpracy.
2. Spotkanie Zamawiającego z Coachem: analiza potrzeb, problemów lub możliwości organizacji, sprecyzowanie celu do osiągnięcia, uzgodnienie zasad współpracy,
3. Spotkanie Coacha z pracownikiem lub zespołem: wprowadzenie do coachingu, informacja jak przebiega proces, odpowiedzi na pytania i wątpliwości.
4. Spotkanie trójstronne Zamawiającego, Pracownika/Zespołu i Coacha: podczas tego spotkania następuje wspólne omówienie i uzgodnienie celu do osiągnięcia, a także zawiązanie kontraktu.
5. Cykl spotkań (sesji) Coacha z pracownikiem (1na1) lub zespołem zmierzające do osiągnięcia zakontraktowanego celu. Sesje mają charakter poufny i nie uczestniczy w nich nikt oprócz coacha i uczestnika(ów). Zamawiającemu przedstawiany jest raport z postępów procesu.
6. Spotkanie Zamawiającego z Coachem: podsumowanie procesu, omówienie raportu, udzielenie informacji zwrotnej dla obydwu stron, omówienie ew. następnych celów.
7. Spotkanie „follow up” z pracownikiem(ami) organizowane po około 4 tygodniach od zakończenia procesu: pomiar stopnia realizacji założonych celów, wzmocnienie motywacji, utrwalenie wprowadzonych zmian.
8. Spotkanie z Zamawiającym: omówienie stopnia realizacji celów. Zamknięcie procesu.

Zwrot inwestycji w coaching:
1. Według informacji podanych przez Arthura Shirk’a z CTI „…Badania przeprowadzone przez Right Management Consultants z siedzibą w Philadelphii wykazały zwrot z inwestycji w dolarach amerykańskich wydanych na coaching menedżerski (executive coaching) prawie 600%. Menedżerowie zaangażowani w coaching odnotowali wzrost w efektywności, poprawieniu relacji z bezpośrednimi podwładnymi i kolegami oraz większą satysfakcję z pracy (Bolch 2001). Badania przeprowadzone przez Metrix Global na temat coachingu wśród firm z listy Fortune 500 odkryły 529% zwrotu z inwestycji z coachingu plus wiele niematerialnych korzyści…”
2. W przypadku większości firm, które posiadały dane dotyczące ROI (wskaźnik zwrotu inwestycji), wskaźnik waha się pomiędzy 100% a 1000%. 86% firm zgłosiło co najmniej 100% zwrotu kosztów coachingu, a 47% z nich uzyskało 10-krotny zwrot z inwestycji. Mediana (wartość centralna) wyniosła 700%, czyli 7-krotny zwrot z inwestycji. źródło ICF Global Coaching Client Study
3. Według badań Manchester Consulting Group, zarządy firmy z grupy Fortune 100 stwierdziły, że ROI z coachingu zastosowanego w ich firmach średnio sześciokrotnie przewyższył ich koszt.
4. Badanie przeprowadzone przez International Personnel Management Association wskazało, że efektywność szkoleń połączonych z coachingiem była większa o 88% niż zastosowanie samych szkoleń.
5. Manchester Consulting Inc. w latach 1996 – 2000 przeprowadził badania, które wykazały, że zwrot z inwestycji dla programów coachingowych skierowanych do najwyższej kadry był blisko sześć razy większy niż ich koszt.
6. Z Badań przeprowadzonych przez Metrix Global LLC na firmach z pierwszej pięćsetki firm światowych wynika, że coaching rozwoju umiejętności przywódczych przyniósł 529% zwrotu z inwestycji.
7. The Economic Times zaprezentował wyniki badań, wskazujące że dzięki coachingowi w firmach (na podstawie rankingu stu spółek zaprezentowanych przez magazyn Fortune) ROI jest prawie sześć razy większe, niż koszty wprowadzenia programu szkoleniowego, w tym:
o 77% poprawiają się relacje między pracownikami,
o 67% wzrasta efektywność pracy zespołowej,
o 61% wzrasta satysfakcja z wykonywanej pracy
8. Badanie przeprowadzone na 500 spółkach z branży telekomunikacyjnej (na podstawie listy magazynu Fortune), wykazało, że wprowadzenie coachingu w firmach może podnieść wskaźnik rentowności przedsiębiorstw do 529%

Ostateczny wynik, czyli stopień realizacji celu w całości zależy od pracownika lub zespołu! Od jego / ich postawy, chęci i zaangażowania, dlatego coaching należy rozpatrywać jako inwestycję w pracownika czy zespół.

Korzyści płynące z udanego procesu coachingowego sprawiają, że inwestycja (jak podają badania rynkowe) zwraca się około 6-krotnie. Osiągnięcie celu, a przy tym pozyskanie pracownika, który jest świadomy siebie i swojej roli w organizacji, zmotywowany na poziomie osobistych wartości, potrafi identyfikować się z powierzonymi zadaniami – jest bezcenne!